Praxis Langer stellt sich vor Geschäftsführung / Leitung offene Stellen / Praktika Frühe Hilfen, Schwangerschaft ambulante HzE, SGB VIII stationäre HzE, SGB VIII EGF 2 und 3, SGB XII BEW, SGB XII Schülerclub Transparenz Intranet Datenschutz Kontakt Impressum

Standort Flemmingstr. 14B, 12163 Berlin